ผลงานม่านม้วน ตึก ดร.ศิโรจน์ มหาลัยสวนดุสิต 22/03/2560